NM-nytt

Informasjon fra Studieforbundet natur og miljø Nr. 4 - 15.06.2011

Aktiviteten øker

Det er ikke bare i Studieforbundet natur og miljø kursaktiviteten øker. De fleste av de 21 godkjente studieforbundene i Norge rapporterer økning i studieaktiviteten i 2010, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I fjor var det igjen over en halv million deltakere på kurs arrangert i studieforbundene her i landet. Veksten i aktivitet kan være et resultat av den nye Voksenopplæringsloven fra 2010. Nå kan kurs helt ned til 8 timer få tilskudd, og det er opp til det enkelte studieforbund å fastsette minimumskrav for antall deltakere.

20 timer og 9 deltakere

Et gjennomsnittskurs i Studieforbundet natur og miljø varer i 20 timer og har 9 kursdeltakere. Dette har ikke endret seg vesentlig de siste 10 årene. Ser man samlet på studieforbundene i Norge er gjennomsnittskurset på 33 timer og har 13 deltakere. Variasjonene er store mellom studieforbundene.

Ønske om økt synlighet

Styret foreslo for årsmøtet å vedta et punkt i arbeidsplanen for 2012 om å «synliggjøre Studieforbundet som et godt tilbud for eventuelle nye medlemsorganisasjoner». Det var det oppslutning for, men forsamlingen mente det også var behov for å synliggjøre Studieforbundet bedre overfor egne medlemmer. Det ble derfor vedtatt et tillegg i punkt 9 i arbeidsplanen:".., samt for allerede eksisterende medlemsorganisasjoner." Hele arbeidsplanen kan leses på nettsiden til Studieforbundet. Styret har vedtatt å lage en liten presentasjonsbrosjyre om Studieforbundet. Enkel tilgang med link til Studieforbundets nettsider er viktig. Medlemsorganisasjonene må være flinke til å spre kunnskap om Studieforbundet til egne medlemmer. Studieforbundet stiller opp på møter og samlinger så langt vi klarer! På regionalt nivå er det viktig å bruke de ressurser som finnes i fylkesavdelingene. Oversikt over kontaktpersoner i fylkene finnes på nettsiden til Studieforbundet.

Tore Larsson valgt til leder

Årsmøtet i Studieforbundet valgte Tore Larsson fra Norges Jeger- og Fiskerforbund til leder for styret i 1 år. Han har siden forrige årsmøtet fungert som leder mesteparten av tiden. Ellers i styret har han med seg Inger Dahle fra Norsk Kennel Klub, Eli Åsen fra Norges Birøkterlag, Simen Saxebøl fra 4H Norge og Kjersti Nygaard fra fylkesavdelingen i Østfold. Varamedlemmene - som også pleier å møte på styremøtene - er Dagny Wangensteen fra Norsk Kennel Klub, Marie Brøvig Andersen fra Den Norske Turistforening og Nils Erik Bjørklund fra fylkesavdelingen i Troms.

Prioriterte oppgaver for fylkesavdelingene

Styret har vedtatt at følgende oppgaver skal prioriteres av fylkesavdelingene:

  • Medarbeiderutvikling av lokale studieledere/lærere i form av råd-/veiledning ved direkte henvendelser. Det oppleves ofte lettere å kontakte en som en kjenner fra samlinger i fylket, enn å ta kontakt med Studieforbundet sentralt.
  • Søke om fylkeskommunale voksenopplæringsmidler og fastsette bruken av disse. Holde god kontakt med politikere og saksbehandlere i fylket og vise at det foregår tilskuddsberettiget studieaktivitet.
  • Støtte opp om det arbeidet VOFO driver i fylket. Det er viktig å arbeide for best mulig rammebetingelser for vårt arbeid.

Dette ble det redegjort for på årsmøtet. Inntil det eventuelt foreligger klarere signaler fra myndighetene om hvilke krav det stilles til "regional organisasjonsmessig forankring" for studieforbundene, vil ikke styret fremme forslag om endringer i vedtektene om fylkesavdelinger. Årsmøtet vedtok at styret skulle utrede alternativer for organisering og komme tilbake med konkrete forslag til neste årsmøte.

Sommerferie i Studieforbundet

Studieforbundet vil holde kontoret stengt i juli p.g.a. ferieavvikling. Det er derfor viktig å få sendt inn nye studieplaner og søknader for kurs som skal avvikles i sommer så fort som mulig! Kontoret er igjen bemannet fra mandag 1. august. Tilskudd til gjennomførte kurs utbetales 30. juni; neste utbetaling vil ikke finne sted før 30. august. God sommer!

Studieforbundet natur og miljø
Gamle Ringeriksvei 6 - 1369 Stabekk - Telefon (9-15) 67 10 22 60 - www.naturogmiljo.no

Bestille eller avbestille NM-nytt? http://www.naturogmiljo.no/nmnytt/epost/.