3305 Leder/nestleder Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

Hovedmålet for lederen er å lede klubbstyret når de i fellesskap skal drive 4H-klubben

Målgruppe:

Lederen for 4H-klubben bør være godt kjent med klubben og gjerne ha sittet i klubbstyret tidligere, slik at han/hun vet hva som kreves av en leder.

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset er lagt opp over ei helg, og 4H-klubbene i fylket er invitert til å sende sine styremedlemmer på kurs for å lære om hver sine styrefunksjoner spesielt og om klubbstyrets arbeid mer generelt. Heftet Arbeid i klubbstyret bør brukes aktivt innenfor hver bolk. I tillegg anbefales det at kursintstruktøren trekker fram annet relevant fagstoff, f.eks. fra ulike 4H-blad.

1. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Oppgaver og plikter - ansvar

Stikkord:

Lederen har ansvar for å følge opp de andre styremedlemmene og sørge for at klubbdrifta blir helhetlig. Sette saker på dagsorden og sørge for oppfølging av saker.

Arbeidsform:

Det er opp til kursleder, foredragsholder og deltakerne selv å finne den arbeidsmåten som passer best for gruppa. Gruppearbeid, plenumsdiskusjoner, rollespill, praktiske øvelser, idedugnad, framlegg, foredrag, observasjon osv.

Problemstillinger:

Se på referatene fra de fire siste styremøtene i klubben. Er det noen av disse sakene som må følges opp på en spesiell måte? Hvilke og hvordan?

2. samling

Antall timer med lærer: 2

Tema:

Møte-/diskusjonsledelse - forskjelllige møter - forretningsorden

Stikkord:

Må være godt kjent med reglene for god møteledelse. Må også ha god oversikt over og innsikt i innhold og program for det møtet/arrangementet han/hun skal lede.

Arbeidsform:

Se ovenfor

Problemstillinger:

Stemmer dette med hvordan det fungerer i klubben din? Hva er eventuelt annerledes?

3. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Formålsparagraf - Lover og vedtekter

Arbeidsform:

Se ovenfor

Problemstillinger:

Hvorfor har vi lover og vedtekter, hva regulerer de og hvordan endres de?

4. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Målsetting og planlegging

Stikkord:

Norske 4Hs mål, 4H-klubbens mål, ulike planer i 4H-klubben.

Arbeidsform:

Se ovenfor

5. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Samarbeid

Stikkord:

Lag et kart som illustrerer det nettverket din 4H-klubb har av samarbeidspartnere. Det kan godt være et detaljert kart.

Arbeidsform:

Se ovenfor

Problemstillinger:

Med hvem? Hvorfor? Hvordan?

6. samling

Antall timer med lærer: 3

Tema:

Arrangement i klubben

Stikkord:

Utflukter, leirer, klubbmøter, underholdning, 4H-uke, utstillinger, andre arrangementer osv.

Arbeidsform:

Se ovenfor

Problemstillinger:

Hvordan arbeide med planlegging? Evaluering av ulike arrangementer? Bruker dere disse evalueringene senere?

Aktuell litteratur til støtte for lærer/instruktør:

Heftet Arbeid i klubbstyret. Lover og vedtekter i Norske 4H.

Organisasjon:

4H Norge

Telefon (dagtid):

64832100

E-postadresse:

4hnorge@4h.no

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 16 timer med lærer.

Studieplannummer 3305 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 1. desember 2005         Studiekonsulent: Odd Erik Randen