NJFF
5125 Jegerprøveinstruktør del 3 Vis kursstatistikk for denne studieplanen | Vis planlagte kurs | Søk om tilskudd til kurs

Mål:

  • Deltakerne skal ha fått innsikt i de grunnleggende undervisningsprimsipper.
  • Deltakerne skal etter endt kurs ha kompetanse til å planlegge, forbedre og gjennomføre undervisninge for ulike målgrupper
  • Deltakerne har fått øvelse i bruk og oppsett av standard AV-verktøy.
  • Deltakerne har fått innføring i oppbygging og bruk av NJFFs instruktørportal og instruktørvirksomhet.
  • Deltakerne har fått innsikt i kravene i voksenopplæringsloven som regulerer gjennomføring og planlegging av kurs som er godkjente for tilskudd
  • Deltakerne skal ha inngående kjennskap til det faglig teoretiske grunnlaget for jegeropplæringen
  • Deltakeren skal kunne veilede og undervise jegerprøvekandidater i de emnene som inngår i jegerprøvekurset
  • Deltakeren skal ha utviklet god rolleforståelse og veiledningskompetanse
  • Deltakerne skal kunne benytte tilgjengelig undervisningsmateriell og kjenne oppdateringsrutiner for dette

Målgruppe:

Kandidater til instruktørvirksomhet for jegerprøven

Kompetansekrav:

Deltakerne skal kunne dokumentere minimum tre års bred jakterfaring og ha avlagt jegerprøven
Deltakerne skal dokumentere gjennomført Fase 1. for jegerprøveinstruktører eller ha godkjenning for tilsvarede utdanning
DN vurderer godkjenning av annen bakgrunn ved søknad.

Kvalifiserende:

Kurset inngår i kvalifikasjonskravene til å bli autorisert jegerprøveinstruktør

Antall deltakere:

Studieplanen er utarbeidet for 5 til 15 deltakere. Det vil ikke utbetales tilskudd til dette kurset dersom færre enn 3 deltakere fullfører kurset.

Eventuelle merknader:

Kurset avsluttes med gjennomføring av jegerprøveeksamen. Deltakerne må ha 45 riktige for å bestå
Tilgang til AV-utstyr, nett-tilgang anbefales. Mulighet for å arbeide med PC, egen eller at lokalet er utstyrt med tilstrekkelig antall arbeidsstasjoner. Maks to personer pr. PC.

1. samling

Antall timer med lærer: 5

Tema:

Instruktørvirksomheten. Roller og ansvar. Veilederrollen

Stikkord:

Leksjon 1 (1. time): Instruktørutdanningen i NJFF
Leksjon 2 (1. time): Rolle og ansvar i jegerprøvevirksomheten
Leksjon 3 (3. time): Veilederrollen i lokalforeningen

Arbeidsform:

Teori

2. samling

Antall timer med lærer: 8

Tema:

Pedagogikk. IT/AV. Studiearbeid. Kursgjennomføring

Stikkord:

Leksjon 4 (2. timer): Pedagogiske grunnprinsipper
Leksjon 5 (2. time): Portalen, instruktørdrift og kursadministrasjon
Leksjon 6 (2. time): Lære om bruk av IT- og AV- utstyr
Leksjon 7 (1. time): Studiearbeid og om Studieforbundet
Leksjon 8 (1. time): Rutiner for kursgjebnnomføring med instruks om jegerprøven, rettningslinjer og vilkårsskjema

Arbeidsform:

Teori og praktisk databruk

3. samling

Antall timer med lærer: 5

Tema:

Praktisk pedagogiske øvelser, utedag

Stikkord:

Leksjon 9 (3. timer): Praktisk pedagogiske øvelser, forberedelse av innlegg til samlinger, gjennomføring av sekvenser
Leksjon 10 (2. time): Utedag med praktiske råd, demonstrasjon, eksempler og idemyldring

Arbeidsform:

Teori med forberedelse av innlegg. Idèmyldring. Praksis

Litteratur/materiell for deltakerne:

Samling 1. Leksjon 1: Power Point (PP), instruktørutdanningen i NJFF. Leksjon 2: PP, Rolle- og ansvarsfordeling jegerprøven. Leksjon 3: PP, Veilederrollen i lokalforeningen
Samling 2. Leksjon 4: PP, grunnleggende pedagogikk. Leksjon 5: (( http://www.njff.no )) under "portalhjelp" og "instruktørsider". Leksjon 6: DVD. Leksjon 7: PP, Studieforbundet 2010. Leksjon 8: Instruktørsidene på (( http://www.njff.no ))
Samling 3. Leksjon 10: Våpen, materiell til avstandsbedømmelse kan godt foregå utendørs
Aktuell litteratur forøvrig er Jegerprøveboka/ABC for jegerprøven med vedlegg. Instruktørveiledningen for jegerprøven, samt DVD og annet materiell utgjør grunnlagfor senere virksomhet

Aktuell litteratur/materiell til støtte for lærer/instruktør:

Samling 1. Leksjon 1: Power Point (PP), instruktørutdanningen i NJFF. Leksjon 2: PP, Rolle- og ansvarsfordeling jegerprøven. Leksjon 3: PP, Veilederrollen i lokalforeningen
Samling 2. Leksjon 4: PP, grunnleggende pedagogikk. Leksjon 5: (( http://www.njff.no )) under "portalhjelp" og "instruktørsider". Leksjon 6: DVD. Leksjon 7: PP, Studieforbundet 2010. Leksjon 8: Instruks og retningslinjer for jegerprøven
Samling 3. Leksjon 9: Forberede innlegg til utvalgte samlinger.
Aktuell litteratur forøvrig er Jegerprøveboka/ABC for jegerprøven med vedlegg. Instruktørveiledningen for jegerprøven, samt DVD og annet materiell utgjør grunnlagfor senere virksomhet

Organisasjon:

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Telefon (dagtid):

66792200

E-postadresse:

tore.larsson@njff.org

Godkjenning:

Studieplanen er godkjent for bruk i Studieforbundet natur og miljø for inntil 18 timer med lærer.

Studieplannummer 5125 bes oppgitt når planen benyttes.

Godkjent dato: 8. mars 2011         Studiekonsulent: Odd Erik Randen