Hvordan lage egen studieplan

Studieforbundet har utarbeidet et enkelt skjema som kan være til hjelp.

1. Tittel

Tittelen på studieplanen bør på en kort og grei måte beskrive emnet/opplæringen.

2. Mål

Målet skal fortelle hva deltakerne skal kunne når det er ferdig med kurset. Målbeskrivelsen skal ikke være identisk med tittel, men mer utfyllende.

3. Målgruppe

Studieplanen skal angi hvem som kan delta. Er det f.eks.spesielle krav til forkunnskaper, eller er kursopplegget rettet mot personer som har spesiell verv/oppgaver o.a.

4. Antall timer

For hver samling eller hvert møte må det oppgis antall timer med effektiv undervisning. Tid til transport, sosial aktivitet o.l. skal ikke regnes inn i undervisningstiden.

En kurstime er 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter pr. time kan inngå. Pauser er viktig i alle former for opplæring.

Kurstimer der en eller flere personer har det faglige ansvaret for gjennomføringen, defineres som timer med lærer. Det skal fremgå av studieplanen hva som er timer med lærer og hva som er timer uten lærer.

5. Tema og stikkord

Oppgi hovedtema eller emne for hver samling. Dette skal du utdype med stikkord. Det kan være hovedpunkter som vil bli tatt opp, eller en disposisjon for arbeidet på det enkelte møtet.

6. Arbeidsform og gjennomføring

Beskriv hvordan dere vil arbeide med temaet. Tenk på at arbeidsform og gjennomføring skal stå i et fornuftig forhold til det som skal læres (mål). Bruk gjerne varierte arbeidsformer. F.eks. diskusjon, rollespill, foredrag, demonstrasjon, instruksjon, praktisk trening med veiledning, forelesning osv. I tillegg bør dere beskrive hvordan den faktiske gjennomføringen av disse arbeidsformene foregår.

7. Problemstillinger

Der det faller naturlig, er det fornuftig å forberede diskusjon omkring temaet. Bruk muligheten for meningsutveksling. Det er en klar studiemessig fordel om detter er tilrettelagt på forhånd.

8. Litteratur/materiell for deltakerne

Studieplanen skal gi opplysninger om det deltakerne trenger av bøker og annet. Bøker angis med tittel, eventuelt forfatter og år for utgivelse.

9. Krav til instruktør/lærer

Hvis det stilles bestemte krav til den som har det faglige ansvaret på kurset, dette må føres opp.

10. Aktuell litteratur for lærer/instruktør

Oppgi eventuell annen litteratur o.l. som kan være til hjelp eller gi nyttig bakgrunn for lærer/instruktør.

11. Hvem har laget planen

Det bør fremgå av studieplanen hvem som har utarbeidet planen og når den ble laget. Oppgi navn og telefon til en kontaktperson som kan nåes på dagtid.

Seminar - og helgekurs

Et detaljert program for et seminar eller helgekurs kan godkjennes som studieplan. Mål og målgruppe må fremgå av invitasjonen som i så fall vedlegges programmet.

Programpostene må være beskrevet slik at emnet kommer klar frem og det er tydelig hva som er å regne som opplæring i voksenopplæringssammenheng. Programmet må angi når de ulike programpostene begynner og slutter. (Se punkt 4 Antall timer over.) Gi eventuelle utfyllende opplysninger på eget ark.